Bohemian Waxwing

Bohemian Waxwing 01 – Coos Co. NH – Jan